page-title-nl

Gratis Fitbit Flex 2 bij aankoop van een artikel uit de Lotus™-serie

Bonus_img

Bijgewerkt op 8:12 / 08-jan-2019

Algemene Actievoorwaarden

 

Voorwaarden

1. De actie loopt van 1 januari 2019 tot en met 31 maart 2019 (de laatste aankoopdatum). De actie geldt alleen voor personen die legaal verblijven in: VK, Nederland, België, Duitsland, Italië, Spanje, Ierland, Polen en Frankrijk (de ‘Deelnemende Markten’), die 18 jaar of ouder zijn, met uitzondering van werknemers van Fellowes en hun directe familie, agenten, distributeurs, wederverkopers van Fellowes of andere personen die beroepshalve betrokken zijn bij deze actie.

 

2. Door deel te nemen aan de actie accepteert de deelnemer deze Algemene Voorwaarden en wordt hij/zij geacht kennis te hebben genomen van het privacybeleid van de organisator, beschikbaar op: https://www.fellowes.com/nl/nl/misc/Pages/privacy-policy.aspx, en akkoord te zijn gegaan met het verzamelen van hun gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de doeleinden van deze actie.

Promotionele actie

3. De aard van het aanbod is als volgt:

De consument koopt ten minste één van de volgende Zit-Sta werkstations (de 'Actieproducten'):

  • Lotus™
  • Lotus™ DX
  • Lotus™ VE
  • Lotus™ RT

Om uw claim(s) te registreren, gaat u naar https://www.fellowes-promotion.com/om het online claimformulier in te vullen en uw aankoopbewijs te uploaden. U kunt met dit formulier één of meerdere aankopen registreren. U heeft 45 kalenderdagen na de laatst mogelijke aankoopdatum de tijd om uw inzending in te dienen. Voor de duidelijkheid: de laatste dag waarop het mogelijk is claims in te dienen is 15 mei 2019.

Slechts één (1) claim per gekocht product. Voor de duidelijkheid: er kunnen meerdere producten worden gekocht (in één of meerdere transacties) en elk aangekocht actieproduct vormt een claim. Claims kunnen niet worden gebruikt in combinatie met andere aanbiedingen.

Voor de duidelijkheid: een geldige claim is een volledig ingevuld claimformulier waarbij een of meer actieproducten werden gekocht binnen de actiedata binnen een Deelnemende Markt en voorzien van een geldig aankoopbewijs. Een geldig aankoopbewijs moet duidelijk de datum van aankoop, de naam van het aangekochte actieproduct en de aankoopprijs vermelden. (‘Orderbevestigingen’ of ‘verzendbevestigingen’ worden niet aanvaard.)

Indien de consument de hierboven beschreven procedures correct volgt, komt hij/zij in aanmerking voor een gratis Fitbit Flex 2.

 

4. Als u het actieproduct om welke reden dan ook (met uitzondering van een productfout) aan de verkoper retourneert, heeft u geen recht om uw gratis geschenk te claimen of te behouden.

 

5. De tijd die nodig is om claims te controleren en goed te keuren kan variëren. U kunt uw gratis geschenk verwachten binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de goedkeuringsbevestigingse-mail, die naar het e-mailadres wordt gestuurd dat bij de registratie is opgegeven.

 

6. Deze actie is onder voorbehoud van beschikbaarheid en zolang de voorraad strekt. De Fitbit Flex 2 is alleen beschikbaar zolang de voorraad strekt. Als de voorraden uitgeput raken, zal een alternatief van 50 euro in contanten worden gegeven. Bovendien kan de actie niet worden gecombineerd met enige andere actie ongeacht de aard en de organisatie.

Gegevens

7. De aandacht wordt specifiek gevestigd op het vakje voor gegevensbescherming op het aanvraagformulier voor toestemming voor het verzamelen van persoonsgegevens. Wij verzamelen uw gegevens alleen voor de doeleinden van deze actie en bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang als nodig is om deze actie uit te voeren.

 

8. De gegevens van de consument worden niet doorgegeven aan derden zonder hun toestemming, behalve waar nodig voor de administratie van deze actie. Interpay Sales Promotion, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ireland is de aangewezen partner door Fellowes om deze promotie uit te kunnen voeren.

 

9. Het bedrijf dat uw gegevens beheert, dat wil zeggen het bedrijf dat instructies geeft over het gebruik ervan, is Fellowes Ltd adres: Unit 2, Ontario Drive, New Rossington, Doncaster DN11 0BF Verenigd Koninkrijk. De gegevens worden bewaard in overeenstemming met het privacybeleid van de Organisator, dat hier kan worden ingezien: https://www.fellowes.com/nl/nl/misc/Pages/privacy-policy.aspx.

10. U hebt te allen tijde het recht om contact op te nemen om uw toestemming voor het verzamelen van uw gegevens in te trekken.

 

11. U hebt het recht een klacht in te dienen bij uw nationale autoriteit voor gegevensbescherming.

 

12. Zonder uw gegevens kunnen wij deze actie niet met u als deelnemer uitvoeren.

Algemeen

13. De organisator is niet verantwoordelijk voor eventuele communicatiestoornissen tussen de consument en de internetadressen die in het kader van deze actie worden gebruikt.

 

14. De organisator en de aan hem gelieerde agentschappen en bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enig verlies (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, indirecte, speciale of gevolgschade of winstderving), kosten, schade of letsel (al dan niet als gevolg van nalatigheid van een persoon) in verband met deze actie of het accepteren of gebruiken van het geschenk, behalve voor enige aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten door de wet.

 

15. Elke poging om een vals aankoopbewijs te in te dienen of om hetzelfde aankoopbewijs te claimen als het bewijs van verdere aankopen, zal leiden tot onmiddellijke diskwalificatie en, in extreme gevallen, tot aangifte bij de relevante autoriteiten.

 

16. In het geval van uitzonderlijke omstandigheden, buiten zijn redelijke controle en alleen als de omstandigheden dit onvermijdelijk maken, behoudt de organisator zich het recht voor om de actie of deze Algemene Voorwaarden in elk stadium te annuleren of te wijzigen, maar zal hij altijd proberen het effect op de deelnemers te minimaliseren.

 

De organisator behoudt zich het recht voor om verdere informatie over de actieproducten en promotionele gegevens te verstrekken aan geregistreerde deelnemers die zich hebben aangemeld.

 

17. De relevante Algemene Voorwaarden van deze actie kunnen worden bekeken op de actiewebsite en zijn gratis te verkrijgen op het in 3(b) hierboven vermelde websiteadres.

 

18. Elke vraag over de juridische interpretatie van de regels is gebaseerd op Engels recht en de rechtbanken van Engeland en Wales zijn exclusief bevoegd.

 

19. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dit geen invloed hebben op de voortzetting van de volledige geldigheid en de rest van de bepalingen.

 

20. Door deel te nemen aan deze actie erkent u dat u de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en het claimformulier hebt aanvaard en gelezen.

 

21. De naam en het adres van de organisator is:
Fellowes Ltd | Unit 2, Ontario Drive | New Rossington | Doncaster | DN11 0BF | Verenigd Koninkrijk